Ochrana osobních údajů

Informační portál www.musimcasto.cz (dále jen „informační portál“) bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Tento dokument Ochrana osobních údajů (dále jen „zásady“) slouží k vysvětlení ochrany osobních údajů při užívání informačního portálu, dále ke stanovení podmínek zpracování při udělení souhlasu a rovněž k vysvětlení zásad zpracování a ochrany osobních údajů. Subjekt je povinen se s tímto dokumentem seznámit před užíváním informačního portálu a před udělením každého souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě, že subjekt čemukoliv nerozumí, může se obrátit na níže uvedené kontaktní údaje se žádostí o vysvětlení a to dříve, než udělí souhlas nebo bude pokračovat v užívání informačního portálu.

Veškeré nakládání s osobními údaji na www.musimcasto.cz se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a od 25. 5. 2018 Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Informační portál www.musimcasto.cz provozuje společnost Birel Advertising, s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohradská 174/1597, IČ 25959883. Provozovatel je zároveň zpracovatelem osobních údajů a správcem osobních údajů pro níže popsaná zpracování, je společnost Astellas Pharma s.r.o., IČ: 26432765, se sídlem Praha 8, Rohanské nábřeží 678/29, PSČ 18600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81789 (dále jen „správce“ nebo „ASTELLAS“).

Platné identifikační údaje správce a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s veřejností je možno nalézt zde.

Osobní údaje návštěvníků stránek jsou zpracovávány pouze otevřeně a transparentně. Ke zpracování nedojde dříve, než subjekt udělí dobrovolný, poučený a informovaný souhlas nebo zpracování umožňuje či ukládá právní předpis.

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu; například osobním údajem je e-mail, mobilní telefon, osobním údajem může být i údaj o nákupní preferenci ve spojení s příjmením. Shromážděné osobní údaje nejsou za žádných okolností prodávány ani předávány třetím osobám z jiných důvodů, pokud se nejedná o předání v souladu s příslušnými právními předpisy, o kterém je subjekt informován.

Účelem těchto zásad je poskytnut přehled toho, jak zaručujeme ochranu osobních údajů a jaké jsou podmínky zpracování včetně informací, jaký druh osobních údajů je shromažďován, k jakému účelu, na jakou dobu, jací jsou příjemci a zejména pak, jaká jsou práva subjektů údajů a jakým způsobem je možno práva uplatnit.

Zpracování údajů na informačním portále

Informační portál shromažďuje a ukládá informace, které nám byly zaslány vaším prohlížečem v protokolových souborech serveru. Mezi ně patří:

Při pouhém prohlížení informačního portálu nedochází ke zpracování osobních údajů, neboť tyto nejsou při prohlížení získávány. Informační portál nemůže shora uvedené údaje přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat. Tyto údaje jsou navíc po provedení statistické analýzy odstraněny. Další osobní údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou shromažďovány, pokud nám nebyly poskytnuty dobrovolně, např. jako součást souhlasu, přihlášení, registrace, průzkumu, soutěže, plnění smlouvy nebo žádosti o informace.

Pokud není stanoveno právními předpisy jinak, správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu osobních údajů, který je při udělení souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období.

Souhlas subjektu se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování.

Subjekt uděluje souhlas svým svobodným rozhodnutím a aktivní činností - například stiskem tlačítka „Odebírat" u možnosti přihlášení k odběru novinek, apod., čímž subjekt dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro stanovený účel.

Pokud subjekt udělí souhlas, může být tento kdykoliv odvolán. Odvolání musí subjekt učinit písemně nebo elektronicky. Odvolání souhlasu je možno učinit v rámci obchodního sdělení stiskem příslušného odkazu, případně na těchto kontaktech:

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace; shromažďováním osobních údajů se rozumí systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; uchováváním osobních údajů je udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; blokováním osobních údajů je operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky Zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů; likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování. Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.Pokud je zpracování osobních údajů prováděno, pak se jedná o zpracování ruční a automatické ve formě písemné a elektronické.

Zpracování osobních údajů za účelem „odběru novinek“

Pokud subjekt udělí souhlas zaškrtnutím příslušného políčka, dojde ke zpracování osobních údajů za účelem odběru novinek, tedy za účelem odesílání obchodních sdělení a vybraných novinek subjektu včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, to vše ohledně nabídky zboží a služeb správce, ale rovněž nabídky zboží a služeb třetích osob v kategorii „péče o tělo, zdraví a nemoci“.

Právním titulem je souhlas.

Rozsah pro tento účel je e-mail, případně další osobní údaje předané subjektem v podobě: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování je doba neurčitá, přičemž tato doba netrvá déle, než je souhlas subjektem odvolán.

Zpracování osobních údajů za účelem „vložení dotazu do poradny“

Pokud subjekt zadá nový dotaz a stiskne tlačítko položit dotaz, dojde ke zpracování osobních údajů včetně údaje o zdravotním stavu za účelem vyřízení dotazu, zahrnující reakci na dotaz na zadaný e-mail a případnou související písemnou komunikaci. Dotaz bude rovněž v anonymizované podobě zveřejněn na informačním portále, tedy zveřejněn bez uvedení jména, příjmení a e-mailu.

Právním titulem je žádost subjektu.

Rozsah pro tento účel je e-mail, dotaz, údaje o zdravotním stavu, případně další osobní údaje předané subjektem v podobě: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování je doba vyřízení dotazu a poté 14 dní v případně navazující reakce. Dotaz bude dále v anonymní podobě uchován z důvodu možné kontroly příslušného orgánu dozoru po dobu stanovenou příslušným právním předpisem. Správce je oprávněn znění uveřejněného dotazu na základě právního, etického či jiného předpisu, upravit.

Příjemci

Osobní údaje nejsou předávány žádným třetím osobám ani jim nejsou jakkoliv zpřístupňovány. Správce je však pro shora stanovené účely oprávněn svěřit zpracování zpracovatelům ve smyslu příslušné právní úpravy. Zpracovateli jsou osoby provádějící marketing, účetnictví, audit, právní služby, IT služby, servis podnikových systémů, vývoj webových aplikací, online komunikaci, správu úložišť. Zpracovateli jsou také lékaři, kteří vyřizují dotazy od pacientů.

Poučení o právech 

Každý subjekt bere na vědomí, že má v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů správcem v období do 24. 5. 2018 práva uvedená v ustanoveních §§ 11, 12 a 21 ÚOOÚ a je si vědom skutečnosti, že poskytnutí osobních údajů správci je pro dané účely nezbytné. Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem personalizovaných nabídek produktů, služeb a poskytování marketingových informací správce a třetích osob je naopak dobrovolný a může být kdykoliv písemně na adrese správce odvolán. Subjekt má možnost zdarma odmítnout zasílání nabídek, které jsou dle zákona obchodním sdělením a to nejpozději při zasílání každé jednotlivé zprávy. Subjekt údajů má dále právo požádat správce či zpracovatele o informaci o zpracování jeho osobních údajů, tj. má právo tzv. přístupu k údajům, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může subjekt obrátit na správce nebo na dozorový orgán se stížností.

Od 25. 5. 2018 má subjekt práva dle GDPR, tedy zejména následující práva:

 1. Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv Subjektu údajů
 2. Správce přijme vhodná opatření, aby každému subjektu poskytl stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace (např. o zpracovateli osobních údajů a o průběhu tohoto zpracování) a učinil veškerá sdělení o zpracování. Správce informace poskytne písemně nebo jinými prostředky (například v elektronické formě). Za předpokladu, že identita Subjektu je prokázána jinými způsoby, má také právo zažádat o poskytnutí těchto informací ústně.

  Správce neodmítne vyhovět žádosti subjektu při výkonu práv subjektu (zejm. práva na přístup), ledaže doloží, že nemůže zjistit totožnost subjektu údajů, k němuž se dotčené údaje vztahují.

  Subjekt má právo na to, aby mu správce poskytl na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce o jakémkoliv takovém prodloužení bude informovat subjekt do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže byla žádost podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné a pokud subjekt nepožaduje jiný způsob.

  Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt požádal, informuje subjekt bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.

  Správce informuje subjekt, že veškeré tyto informace, sdělení a úkony jsou udělovány bezplatně. Pokud jsou žádosti podané subjektem vyhodnocené jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, a zejména pokud se opakují, může správce buď:

  • uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
  • odmítnout žádosti vyhovět.

  Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá Správce.

  Pokud má správce důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která podává žádost, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení subjektu.

  Informace, které mají být subjektu poskytnuty, mohou být doplněny standardizovanými ikonami s cílem poskytnout snadno viditelným, srozumitelným a jasným způsobem přehled o zamýšleném zpracování. Pokud jsou ikony prezentovány v elektronické formě, musí být strojově čitelné.

 3. Právo na opravu
 4. Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, které se Subjektu týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt také právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
 6. Subjekt má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  • vznesete námitky proti zpracování (podle níže uvedeného „Práva vznést námitku“) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro Zpracování
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti v případě osoby mladší 16 let, u níž musí ke zpracování dle účinné právní úpravy dát souhlas osoba vykonávající rodičovskou zodpovědnost.

  Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je dle výše uvedeného „Práva na výmaz“ vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace. Výše uvedené se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

  • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
  • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
  • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výše uvedené právo znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 7. Právo na omezení zpracování
 8. Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

  • pokud subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • Zpracování je protiprávní a subjekt odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • pokud subjekt vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu.

  Pokud bylo zpracování omezeno dle výše uvedeného „Práva na omezení zpracování“, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

  Pokud subjekt omezení zpracování dosáhl, bude správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

  Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování. Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce bude subjekt informovat o těchto příjemcích, pokud to subjekt požaduje.

 9. Právo na přenositelnost údajů
 10. Subjekt má právo získat osobní údaje, které se jej týkají, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

  • zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě.
  • zpracování se provádí automatizovaně.

  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

  Výkonem výše uvedeného „Práva na přenositelnost údajů“ není dotčeno výše uvedené „Právo na výmaz“. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

  Výše uvedeným „Právem na přenositelnost údajů“ nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 11. Právo vznést námitku
 12. Z důvodů týkajících se konkrétní situace subjektu, má subjekt právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu nebo právy a svobodami subjektu, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu, má subjekt právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, k takovému účelu, což zahrnuje i profilování, pokud se týká přímého marketingu.

  Pokud vznese subjekt námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti může Subjekt uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, má subjekt, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

 13. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
 14. Subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro subjekt právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotýká.

  Správce nezakládá žádná ze svých rozhodnutí výhradně na automatizovaném zpracování.

  Profilování, které je správcem prováděno, nemá pro subjekt právní účinky, ani se jej významně nedotýká.

Cookies

Tato internetová stránka používá Google Analytics, internetový analytický nástroj od společnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics využívá „cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu způsobu, jakým internetovou stránku používáte. Informace vytvořené v cookie o vašem používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) se přenesou na Google server v USA, kde budou uloženy. Google pak použije tyto informace k hodnocení způsobu, jakým internetovou stránku používáte, k tvorbě zpráv o činnosti na internetové stránce pro její provozovatele a k poskytování jiných služeb souvisejících se stránkou a používáním internetu.

V případě nutnosti společnost Google odešle tyto informace třetím osobám, je-li povinna tak učinit ze zákona, popř. jestliže třetí osoby pro ni tato data zpracovávají. Google nepropojí vaši IP adresu s ostatními daty, která uchovává. Můžete odmítnout ukládání cookies tak, že vyberete vhodné nastavení ve svém vyhledávači; je ale nutné mít na vědomí, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všech funkcí internetových stránek. Používáním těchto internetových stránek dáváte i souhlas se zpracováním dat shromážděných o vás tímto způsobem společností Google k účelům uvedeným výše.

Povolení shromažďovat a uchovávat data službou Google Analytics může být kdykoli v budoucnu zrušeno s pomocí rozšíření prohlížeče, které je dostupné na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Tyto internetové stránky navíc využívají anonymní funkci pro IP adresu, aby bylo zajištěno její možné zpracování pouze společností Google ve zkrácené podobě tak, aby byla zcela vyloučena možnost propojení s jednotlivcem. Některé internetové stránky využívají tzv. soubory cookies. Jejich účelem je zajistit vyšší uživatelskou přívětivost, efektivnost a bezpečnost při používání internetu. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou evidovány v počítači a ukládány v prohlížeči.

Většina souborů cookies jsou tzv. „session cookies“. Tyto soubory se po ukončení návštěvy stránek automaticky odstraní. Soubory cookies nepoškozují váš počítač ani neobsahují viry. Pokud si nepřejete ukládání souborů cookies na pevném disku, můžete odpovídajícím způsobem nastavit svůj prohlížeč.

Informační portál www.musimcasto.cz používá cookies pro zajištění své základní i pokročilé funkcionality, ke zvýšení vašeho komfortu, k analýze provozu a návštěvnosti, reklamním a remarketingovým aktivitám, v rámci kterých nám pomáhají s lepším cílením našich reklamních kampaní. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám.

Užíváním našich webových stránek souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat.

Ukládání souborů cookies z našich stránek můžete v nastavení prohlížeče také trvale zakázat a jak je uvedeno výše, již uložené soubory cookies můžete tamtéž ze svého zařízení zcela odstranit. V nastavení vašeho prohlížeče je také možné zakázat ukládání cookies třetích stran, jejichž služby uvedené výše využíváme.

Více informací o souborech cookies naleznete na http://www.aboutcookies.org. Pro získání informací, jak společnost Google a její partneři využívají soubory cookie v reklamě, získáte více informací na https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/.

Účely cookies jsou následující:

Vypnutí Cookies

Většina internetových prohlížečů umožňuje prostřednictvím nastavení prohlížeče kontrolovat většinu druhů cookies. Subjekt může svůj prohlížeč nastavit tak, aby jej informoval o přijetí cookies a subjekt se mohl rozhodnout, zda použití cookies potvrdí nebo nikoliv.

Subjekt může v nastavení prohlížeče cookies zakázat. Pokud subjekt cookies zakáže, je možné, že nebude moci využít všechny funkce svého internetového prohlížeče a internetových stránek. Při zakázání cookies nebude subjektu zobrazována relevantní reklama. Subjekt může již uložené cookies průběžně mazat ze svého počítače.

Podrobné informace o možnosti vymazat cookies, zakázat je či je průběžně blokovat nalezne subjekt v návodu k použití svého prohlížeče. Vysvětlení ve formě textu s obrázky pro prohlížeče Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome nalezne uživatel rovněž pod těmito odkazy:

https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

Subjekt, který se chce o užívání cookies dozvědět více, jaké druhy má nastaveny, co cookies znamenají a jak je možné je více spravovat, může navštívit stránky SPIRu http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Zabezpečení

V rámci správy našich internetových stránek jsme přijali technická a organizační opatření na ochranu vašich dat před úmyslnou nebo náhodnou manipulací, přístupem třetích stran, ztrátou, odstraněním a pozměněním. Tuto ochranu neustále zdokonalujeme v souladu s technickým pokrokem.

Kontakty pro uplatnění práv, podání žádostí či stížností

Subjekt může kdykoliv požádat o ukončení zasílání obchodních sdělení, a to na [email protected] a také v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Subjekt může odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem obchodních sdělení na [email protected].

Má-li subjekt dotaz ke zpracování osobních údajů, k zabezpečení, chce-li uplatnit právo nebo podat stížnost, může tak učinit na [email protected].

Žádost, dotaz, odvolání souhlasu, uplatnění práva, požadavek na přístup či jiný požadavek bude po přijetí zpracován bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejdéle do 30 dní. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Odvolání souhlasu k zasílání obchodních sdělení bude vyřízeno bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dní.

Dotazy, poznámky, žádosti týkající se zpracování mohou být směřovány na [email protected].

V případě potřeby mohou být vyžadovány dodatečné informace pro přiřazení osoby ke konkrétnímu subjektu. V odůvodněných případech, pro ochranu práv subjektů může být požadována kontrola/ověření identifikace osoby žadatele.

Orgánem dozoru pro zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, www.uoou.cz. Subjekt je oprávněn podat stížnost k orgánu dozoru.

Další informace

Vaše důvěra je pro nás důležitá, takže rádi odpovíme na veškeré vaše případné dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, na které se nevztahují tyto zásady, nebo požadujete podrobnější informace o jakékoli záležitosti, prosím neváhejte nám zaslat e-mail na adresu na [email protected].