Podmínky užití webových stránek

Tyto podmínky použití popisují pravidla, vztahující se na uživatele webových stránek www.musimcasto.cz (dále jen „Podmínky“).

Provozovatelem webových stránek www.musimcasto.cz (dále jen „Webové stránky“) je společnost Birel Advertising, s.r.o., IČ: 25959883, se sídlem Vinohradská 1597/174, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 117049 (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel tímto vydává Podmínky pro užívání Webových stránek. Používáním Webových stránek jejich uživatelé vyjadřují svůj souhlas s těmito Podmínkami.

Účelem těchto Webových stránek je poskytovat široké veřejnosti obecné informace o zdraví a nemoci. Webové stránky jsou určeny pro použití pouze pro obyvatele České republiky. Pokud je k těmto Webovým stránkám přistoupeno z jiného státu, je tak činěno na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Uživatel se zavazuje, že se při používání Webových stránek bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele, ostatní uživatele či jiné třetí osoby.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

Obsah těchto Webových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter a lze jej použít pouze pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. Použití těchto Webových stránek pro jakýkoli jiný účel je striktně zakázáno. Informace, uváděné na Webových stránkách, nenahrazují rady poskytované lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým odborníkem. Uživatelé Webových stránek nesmí používat informace obsažené na Webových stránkách pro diagnostikování problémů se zdravím nebo nemocemi. Je třeba, aby uživatelé vždy vyhledávali pomoc lékaře nebo jiného kvalifikovaného zdravotnického odborníka.

Tyto Webové stránky mohou obsahovat reference nebo odkazy na jiné internetové stránky, které nejsou pod kontrolou Provozovatele a na něž se nevztahují tyto Podmínky. Provozovatel neodpovídá za případné škody nebo újmy vyplývající z používání odkazů či referencí na tyto internetové stránky.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací, uváděných na Webových stránkách. Uživatelé berou na vědomí, že přístup k Webovým stránkám a jejich obsahu uskutečňují na vlastní riziko. Provozovatel a třetí osoby, kteří se podílejí na vytváření a přístupu k Webovým stránkám, nenesou odpovědnost za škody nebo újmu vyplývající z přístupu k Webovým stránkám nebo nemožnosti přístupu k nim nebo z používání Webových stránek nebo nemožnosti je používat nebo ze skutečnosti, že uživatelé spoléhali na informace, které jsou na Webových stránkách poskytovány. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na Webových stránkách, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Veškeré případné nároky týkající se Webových stránek a jejich obsahu se řídí právem České republiky. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny Podmínek nebo informací, uváděných na Webových stránkách nebo provoz Webových stránek bez náhrady ukončit. Uživatelům Webových stránek tak je doporučováno, aby pravidelně kontrolovali obsah těchto Podmínek.